Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – to system zintegrowanych i zaplanowanych w czasie, zindywidualizowanych działań zapobiegawczo – naprawczych, stymulacyjno – usprawniających i korekcyjno – kompensacyjnych, realizowanych przez nauczyciela terapeutę w różnych formach pomocy specjalistycznej dla uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w nauce, przy jednoczesnym prawidłowym rozwoju umysłowym i prawidłowej motywacji. Trudności te spowodowane są fragmentarycznymi zaburzeniami funkcji percepcyjno – motorycznych. Zaburzenia takie są współodpowiedzialne za powstawanie:

  • dysleksji – trudności w nauce czytania
  • dysortografii – trudności w nauce poprawnego pisania
  • dysgrafii – trudności w osiąganiu dobrego poziomu graficznego pisma
  • dyskalkulii – trudności w nauce matematyki.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno – motorycznych odpowiedzialnych za powstanie w/w trudności oraz kształtowanie takich cech osobowości i charakteru, dzięki którym uczeń może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować wiadomości i umiejętności szkolne, gwarantujące powodzenie w nauce.

Do głównych zadań terapii należy:

  • stymulowanie rozwoju psychoruchowego ucznia;
  • kompensowanie stwierdzonych deficytów;
  • korygowanie – korekta nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji percepcyjno – motorycznych;
  • korygowanie postaw wobec napotkanych trudności i niepowodzeń.

Metody pracy, stosowane na zajęciach terapeutycznych, to głównie metody czynnościowe, które zaspakajają najważniejsze potrzeby dziecka: działania, przeżywania, odkrywania, uczenia się i przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości.

 

tekst źródłowy:
http://glogdansk.pl/glo/gg/terapia-pedagogiczna/

Data dodania: 2019-07-11 15:00:08
Data edycji: 2021-02-24 17:23:48
Ilość wyświetleń: 891

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook