Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Świetlica szkolna

Komunikat dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rumi 

dotyczący zgłoszenia ucznia do świetlicy szkolnej

W związku z koniecznością zaplanowania organizacji pracy świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 zgłoszenia ucznia do świetlicy będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od 22.08.2022 r. do 29.08.2022 r. Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Lista dzieci zakwalifikowanych do opieki świetlicowej zostanie ogłoszona 31 sierpnia 2022 r.

Karta zgłoszenia i oświadczenia o odbiorze dzieci ze świetlicy (dostępne na stronie internetowej szkoły) będą przyjmowane po zakwalifikowaniu dziecka do opieki świetlicowej 1 września 2022 r.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem świetlicy szkolnej oraz z Procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej – dokumenty są dostępne na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                                                                                                                             Dyrektor  szkoły

                                                                                                                                                                         Monika Polak-Bojan

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. CELE I ZAŁOŻENIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.
Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej powinno także sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dzieci oraz nadrabianiu zaległości szkolnych.
Zajęcia świetlicowe powinny wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i wychowywać.
Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Opieką wychowawczą w świetlicy objęci są uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły.
2. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz uczniowie zwolnieni z lekcji religii.
3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.30-17.00 przez pięć dni w tygodniu.
4. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
5. Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do prowadzenia zajęć i dokumentowania ich w dzienniku danej grupy.
6. Codzienna obecność uczniów odnotowywana jest w Liście obecności

7. Warunkiem przyjęcia ucznia do świetlicy szkolnej jest wypełnienie Karty Zapisu (w każdym kolejnym roku szkolnym).
8. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy i wypełnić Kartę Wypisu.
9. Rodzice dzieci, samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są do podpisania: Karty Samodzielnego Wychodzenia Dziecka ze Świetlicy.
10. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej mogą być za pisemną zgodą rodziców odbierane przez starsze rodzeństwo.
11. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice, należy złożyć pisemną zgodę, z podaniem danych personalnych osoby odbierającej.

DO ZADAŃ NAUCZYCIELA ŚWIETLICY NALEŻY:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzeniu warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej.
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form wychowania fizycznego, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny.
3. Rozwój wszechstronnych zainteresowań uczniów.
4. Tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowania wrażliwości estetycznej i postaw patriotycznych.
5. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia i zdrowego trybu życia.
6. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas i Radą Pedagogiczną.
7. Prowadzenie dokumentacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

Uczeń ma obowiązek:

 • po przyjściu do świetlicy, zgłosić się do nauczyciela świetlicy
 • dbać o ład i porządek (nie niszczyć sprzętu, zabawek i gier)
 • zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły
 • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy
 • zgłaszać nauczycielowi swoje złe samopoczucie,
 • aktywnie uczestniczyć w zajęciach, przestrzegać zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się,
 • być miłym i uprzejmym dla nauczycieli świetlicy oraz koleżanek i kolegów, ponieważ od każdego z nas zależy, czy będziemy się dobrze w świetlicy czuli,
 • nie przeszkadzać innym dzieciom i wychowawcom podczas prowadzenia zajęć oraz w czasie odrabiania zadań domowych

Uczeń ma prawo do:

 • znajomości swoich praw i obowiązków,
 • uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
 • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
 • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier,
PLAN ZAJĘĆ 
6:30 -8:00 Poranne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
8:00-9:30 Zajęcia zgodne z Planem Pracy Świetlicy 
9:30-10:30 Spożywanie drugiego śniadania 
10:30-11:30 Zabawy dowolne zgodne z upodobaniami dzieci 
11:30-13:00 Przerwy obiadowe 
13:00-14:00 Wspólne odrabianie zadań domowych 
14:00-15:00 Zajęcia zgodne z Planem Pracy Świetlicy 
15:00-16:00 Wspólne odrabianie zadań domowych 
16:00-17:00 Zabawy dowolne zgodne z upodobaniami dzieci 
 
Data dodania: 2019-07-11 15:10:27
Data edycji: 2022-12-19 09:00:53
Ilość wyświetleń: 4463

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook