Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rzecznik Praw Ucznia

Kto to jest – Rzecznik Praw Ucznia?

Rzecznik Praw Ucznia to osoba dbająca o przestrzeganie praw ucznia w szkole, osoba o bardzo dobrej reputacji, ciesząca się wśród uczniów powszechnym zaufaniem. Rzecznik podejmuje mediacje między samymi uczniami oraz uczniami i nauczycielami oraz reprezentuje Szkołę na zewnątrz w sprawach przestrzegania praw ucznia. Kadencja Rzecznika trwa trzy lata.

Kto jest Rzecznikiem w naszej szkole?

Rzecznikiem Praw Ucznia w naszej szkole jest pani Joanna Dzienis.

ZADANIA SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA - INFORMACJA DLA UCZNIÓW

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia

- Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

- Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.

- Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

- Proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów.

- Uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

Środki działania Rzecznika

- Załatwianie indywidualnych skarg.

- Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.

- Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).

- Współpraca z fachowcami (np. lekarzem szkolnym, psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).

- Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.

- Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców.

- Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.

- Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.

- Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Szkolny Rzecznik może

- Rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie.

- Rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego.

- Organizować konfrontacje wyjaśniające.

- Uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia.

- Inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,

- skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,

- w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,

- ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel

- zapoznanie się z opinią stron konfliktu,

- podjęcie mediacji ze stronami,

- zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego,

- wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu.

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Kodeksu Ucznia oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 6. Składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.

O czym uczeń wiedzieć powinien

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 2. Zadaniem Rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 3. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 4. Do zadań Rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
 5. Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA

Konwencja o Prawach Dziecka 
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

[Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności 
sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

Europejska Konwencja Praw Dziecka
sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

O RZECZNIKU PRAW DZIECKA
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. 
w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach

Ważne telefony

116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy rówieśnikami? Zadzwoń. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa w godzinach od 8:15 do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl

Wszelkie informacje dotyczące praw dziecka znajdziesz na stronie Rzecznika Praw Dziecka

 

Rzecznik Praw Dziecka - p. Marek Michalak

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

Telefon: (22) 583 66 00

Fax: (22) 583 66 96

www.brpd.gov.pl

 
Data dodania: 2019-07-11 15:25:53
Data edycji: 2019-07-18 09:26:03
Ilość wyświetleń: 675

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook