Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUMI

 

Informacja dla rodziców o procesie rekrutacji - link do strony rekrutacji

 

DOTYCZY:

       przedszkoli:

 • „Słonecznej Jedynki” przedszkola nr 1,
 • „Bajki” przedszkola nr 2,
 • Przedszkola pod Topolą,

oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w:

 • Szkole Podstawowej Nr 1 wyłącznie dla dzieci 6 - letnich,
 • Szkole Podstawowej Nr 4,
 • Szkole Podstawowej Nr 6 wyłącznie dla dzieci 6 - letnich,
 • Szkole Podstawowej Nr 7,
 • Szkole Podstawowej Nr 8,
 • Szkole Podstawowej Nr 9,
 • Szkole Podstawowej Nr 10.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.).

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. 
 1. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych:

 

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

Ø  przedszkola,

Ø  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

01.03.2022 r. – 11.03.2022 r.

 

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.03.2022 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

21.03.2022 r. – 25.03.2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

04.04.2022 r.

 

 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:

 na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

 

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 40 pkt.

 Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 2 - 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.);
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 – dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);

 W/w dokumenty można złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii albo urzędowo poświadczonej kopii zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postepowania administarcyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic/opiekun prawny, mieszkańcy Rumi, rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym – 10 punktów,
 • dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym – 10 punktów,
 • dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne – 20 punktów,
 • dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w placówce – 5 punktów,
 • dochód na osobę w rodzinie:
 1. w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.) – 1 pkt,
 2. w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka. Wynik ilorazu zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.

Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:

 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego złożonego do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 –
 1. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
 2. w przypadku samozatrudnienia – oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informację o nauce w systemie dziennym;

W/w dokumenty składa każdy z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący.

 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - oświadczenie dotyczące uczęszczania rodzeństwa kandydata do placówki;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 oświadczenie o dochodzie na osobę;
 1. Wniosek dostępny będzie w sekretariatach przedszkoli/szkół oraz na ich stronach internetowych.

 Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

 

 Terminy postępowania uzupełniającego:

 

L.p.

Czynności  postępowania uzupełniającego

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do:

Ø  przedszkola,

Ø  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

16.08.2022 r. – 19.08.2022 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

23.08.2022 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

23.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.08.2022 r.

 

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego na dany czas reżimu sanitarnego.

 

 Rumia, 28 stycznia 2022 r.

Data dodania: 2022-01-28 11:44:53
Data edycji: 2022-09-10 17:33:13
Ilość wyświetleń: 1427

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook