Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do klasy I

Uwaga!

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

Wzór zgłoszenia do klasy I jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej - patrz poniżej

Wypełnione wnioski należy złożyć do sekretariatu w godzinach od 08:00 do 15:00.

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUMI

 

 1. Terminy rekrutacji kandydatów spoza obwodu do klasy I szkoły podstawowej: 

L.p.

Czynności  postępowania rekrutacyjnego

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.03.2022 r. – 22.04.2022 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

10.05.2022 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

10.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.05.2022 r.

 

 1. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Rumia:

 

 • kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 40 pkt;
 • niepełnosprawność kandydata – 30 pkt;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) – 30 pkt;
 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) – 30 pkt;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt;
 • kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt.

 

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573  ze zm.);
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.);
 • w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.

 

Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 

 1. Wniosek jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor tej szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.

 

Terminy postępowania uzupełniającego:

L.p.

Czynności  postępowania uzupełniającego

 Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

26.05.2022 r. – 10.06.2022 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20.06.2022 r.

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia.

20.06.2022 r. – 24.06.2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28.06.2022 r.

 

W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Postępowanie rekrutacyjne oraz postępowanie uzupełniające będzie przeprowadzone z zachowaniem obowiązującego na dany czas reżimu sanitarnego.

 

Rumia, 28 stycznia 2022 r.

Data dodania: 2022-01-28 11:54:31
Data edycji: 2022-09-10 17:32:46
Ilość wyświetleń: 1409

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook