Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Egzamin ósmoklasisty - procedury

Egzamin ósmoklasisty - procedury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wewnątrzszkolna procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej Nr 4 w Rumi - informacja dla uczniów i rodziców   - czerwiec 2020 

 

TERMIN

ZADANIE/DZIAŁANIE

16 – 18 czerwca 2020r.

przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym (głównym – dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)

16.06.2020 - język polski (wtorek, godz. 9:00)

17.06.2020 - matematyka (środa, godz. 9:00)

18.06.2020 - język angielski (czwartek, godz. 9.00)

 

- Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.15

- Muszą posiadać długopis z czarnym tuszem

 (a na egzamin z matematyki LINIJKĘ)

- Na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń elektronicznych

- Każdy uczeń musi mieć ze sobą legitymację szkolną (lub dowód osobisty)

- Natychmiast po zakończonym egzaminie uczeń opuszcza teren szkoły 

7 – 9 lipca 2020r.

termin dodatkowy dla uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym

07.07.2020 - język polski (wtorek)

08.07.2020 - matematyka (środa)

09.07.2020 - język obcy nowożytny (czwartek)

do 31 lipca 2020r.

udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty oraz przekazanie przez OKE do szkół zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

 do 31 lipca 2020r.

wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. 2. Nie może wziąć udziału w egzaminie uczeń, który przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. 4. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
 5. 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych oraz przyborów na matematykę – zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą niegazowaną.

 Środki bezpieczeństwa osobistego 

 1. 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 1. 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych - po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 2. 3. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej losuje numer odpowiadający miejscu, które uczeń zajmie w sali egzaminacyjnej. Pokazuje go uczniowi, po czym ten kieruje się do wyznaczonego stolika.
 3. 4. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

       1) wychodzi do toalety

       2) podchodzi do niego egzaminator

       3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. 5. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu.
 2. 6. Zdający zostawiają rzeczy osobiste w swoich szafkach.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. 1. Przed rozpoczęciem egzaminu uczniowie zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

      2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali   egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

      3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

     4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 1. 2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

 1. 1. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 1. 2. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.
Data dodania: 2020-06-12 10:21:02
Data edycji: 2020-06-12 10:21:15
Ilość wyświetleń: 454

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią"

Janusz Korczak

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook